Kinder verlies- en rouwcoach

Op 4 december gaat de opleiding Kinder verlies- en rouwcoach van start.

Verlies, rouw, pijn, afscheid nemen, ... we kennen het allemaal. We weten hoe diepgaand het verdriet kan zijn als we rouwen of intens verdrietig zijn, en hoe hard we steun, begrip en troost nodig hebben om ons rouwproces te kunnen doorlopen. 

Met deze levenservaring zien we vaak ook wat er in anderen omgaat. De pijn en het verdriet herkennen we vaak in anderen en vanuit een naturelle houding kunnen we onze collega, vriend, kennis, ... nabij zijn. Echt nabij zijn. Met slechts een blik vol genegenheid, een arm om de ander heen of het uitspreken van de juiste woorden maken we contact van hart tot hart. We doen het zonder nadenken met ons buikgevoel als kompas. 

Maar, als het verdriet, de pijn en het afscheid nemen een kind of jongere overvalt dan weten we ons plots minder goed een houding aan te nemen. We vinden het hartverscheurend om een kind en jongere in diepe pijn en verdriet te zien en we willen de pijn en het verdriet wegnemen, 'het oplossen.'

Maar wat wordt daarmee bedoeld? Doen alsof er niets aan de hand is? Terug gaan naar de tijd van voordien? De pijn wegnemen?

Dit kunnen we jammer genoeg niet. 

Maar betekent dit dan dat we helemaal niets kunnen doen?

Neen, absoluut niet. En gelukkig maar!

Als er met 'oplossen' bedoeld wordt, nabij zijn en het kind en de jongere doorheen zijn pijn en verdriet helpen zodat het zonder al te grote littekens zijn rouwproces kan doorlopen en zijn leven verder kan uitbouwen? Ja, dat kunnen we wel.

 

We willen 'iets' doen.

We willen actie ondernemen. We willen 'iets' doen om doen de pijn en het verdriet bij het kind en de jongere weg te nemen. Maar... is dat wel de weg van een gezond rouwproces; pijn en verdriet wegnemen? En, kan dit wel?

De opleiding komt er speciaal op vraag van leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, kinderverzorgers en kinderpsychologen. 

Hoe kunnen we een kind en een jongere helpen? 

Hoe kunnen we de pijn verzachten?

Hoe kunnen we er zijn?

Deze opleiding is speciaal uitgewerkt voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. We reiken je een kader, heel wat methodieken, werkmiddelen en een houvast aan zodat je het kind en de jongere in rouw en verdriet kan begeleiden zodat het zonder al te grote littekens door het leven kan gaan.

 • De lesmomenten

  De opleiding telt 8 lesmomenten en zijn verspreid over het academiejaar 2023 - 2024. 

  De lessen gaan telkens op maandagavond van 19u tot 22u. Sommige lesmomenten worden afgesloten met een thuisopdracht.

  De taken zijn telkens groeimomenten waarbij wordt stilgestaan bij het groeiproces en de verfijning van de verworven inzichten.

De lesdagen

De lessen gaan telkens door op maandagavond van 19u tot 22u

Maandag 4 december:

 • Wat is rouw en wat doet het met je?

Maandag 11 december:

 • Rouw- en verliesbeleving bij kleuters, kinderen en jongeren volgens hun ontwikkelingsniveau

Maandag 18 december:

 • Rouw- en verliesbeleving bij kleuters, kinderen en jongeren met autisme

Maandag 8 januari:

 • Creatief in gesprek met kleuters, kinderen en jongeren in rouw volgens hun leeftijd en ontwikkelingsniveau

Maandag 15 januari:

 • Creatief in gesprek met kleuters, kinderen en jongeren volgens de rouwfase waarin ze zich bevinden

Maandag 22 januari: 

 • De eigen rugzak

Maandag 29 januari:

 • Emoties en signalen van het lichaam en wat hebben moeilijk gedrag en opgekropte gevoelens met elkaar gemeen?

Maandag 5 febrauri:

 • bespreking casussen

 

Het lesprogramma

 • lesdag 1: Introductie: Wat is rouw en wat doet het met je?

  In deze les krijg je de grondbeginselen van rouw en het rouwproces mee.

  We staan stil bij waarom het rouwproces van kinderen en jongeren anders kan verlopen en waarom het net jaren kan duren voordat ze aan hun rouw kunnen toekomen. Je leert de valuiken herkennen en hierop te anticiperen. 

  In het praktijkgedeelte oefen je met enkele reflectiemomenten. 

 • Lesdag 2: Rouw- en verliesbeleving bij kinderen en jongeren

  We staan stil bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren in functie van rouw en rouwbeleving rond afscheid nemen, verlies en overlijden. We zoomen telkens dieper in op de beleving van verlies en de noden van kleuters, kinderen en jongeren en we reiken je handvaten aan om rouw en verlies op creatieve wijze bespreekbaar te maken en hoe je spelenderwijs in dialoog kan gaan met kinderen en jongeren.

  Baby's en rouwbeleving, het lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Nochtans kunnen baby's heel heftig reageren op verlies en/of overlijden. Het is heel belangrijk om hen nabij te zijn. 

  We staan uitgebreid stil bij de andere leeftijden en ontwikkelingsniveaus. We sommen ze even op:

  • baby's
  • peuters
  • kleuters
  • lagere schoolkinderen van 6 tot 9 jaar en
  • lagere schoolkinderen van 9 tot 12 jaar
  • pubers
  • adolescenten

  Hoe beleven kinderen en jongeren rouw, hoe kan je hen ondersteunen, welke taal kan je gebruiken en welke methodieken zijn aangewezen om kinderen en jongeren in verlies en rouw te ondersteunen? 

  Je komt het allemaal in deze les te weten.

 • Lesdag 3: Rouw- en verliesbeleving bij kleuters, kinderen en jongeren met autisme
  • Hoe rouwen kinderen en jongeren met autisme?
  • Hoe kan je nabij zijn?
  • Wat hebben kinderen en jongeren met autisme nodig en wat zijn hun specifieke noden?
  • Hoe anders verloopt hun rouwproces en wat kunnen we concreet doen?
  • Hoeveel informatie kunnnen ze aan?
  • Hoe brengen we de informatie aan?
  • Hoe hard beseffen ze wat er gebeurt?
  • Wat houdt de slechte nieuwsboodschap in, hoe verwerken ze die en hoe brengen we die het best aan?
  • ...

  In deze les staan we specifiek stil bij de rouwbeleving van kleuters, kinderen en jongeren met autisme. 

  Je leert hoe je hen kan helpen in hun rouwproces zodat ze uiteindelijk hun leven kunnen heropnemen.

   

 • Lesdag 4: Creatief in gesprek met kleuters, kinderen en jongeren volgens hun leeftijd en ontwikkelingsniveau

  Een gesprek voeren met kinderen lijkt gemakkelijk, tot je een belangrijk of gevoelig onderwerp wilt aanraken.

  Meestal weten kleuters, lagere schoolkinderen en sommige jongeren niet waarom ze verdrietig zijn bij afscheid en verlies. Er zijn immers te veel veranderingen op te korte tijd, en dit gaat gepaard met zeer veel uiteenlopende gevoelens. Kwaadheid, gemis, pijn, leegte, angst, ... is verweven met elkaar en toch lijkt het een kluwen vanbinnen. Het is een enorme klus om in die chaos van gevoelens orde te scheppen én deze gevoelens in woorden te gieten.

  De leerkracht, zorgondersteuner en iedereen die met kinderen en jongeren omgaat ziet het kind en de jongere met zichzelf worstelen, maar ze vinden het moeilijk om het kind of de jongere emotioneel te bereiken. Ze kijken met onmacht toe.

  In deze les krijg je zeer concrete handvaten om net wél de kleuter, het kind en de jongere te bereiken, zowel individueel als in de klas/groep.

  • Hoe kunnen we het oplossen?
  • En kunnen we de rouw en de pijn van het verlies wel oplossen?
  • Wat is er nodig om een kind en jongere zonder al te grote littekens de periode van afscheid en diep gemis door te komen?
  • En waarom is de steun van volwassenen hierin van cruciaal belang?

  We staan terug stil bij het ontwikkelingsniveau en we reiken concrete methodieken en creatieve ideeën aan om met hen, zowel individueel als in groep, aan de slag te gaan:

  • peuters
  • kleuters
  • lagere schoolkinderen van 6 tot 9 jaar en
  • lagere schoolkinderen van 9 tot 12 jaar
  • pubers
  • adolescenten

  Daarnaast bespreken we ook veel voorkomende misvattingen en valkuilen én natuurlijk ook telkens wat je kan doen bij onder andere:

  • Gelukkig is het nog zo klein, het begrijpt niet wat er aan de hand is. Kinderen, hoe klein ze ook zijn, voelen haarfijn aan dat er iets gaande is. Krijgen ze hierin geen duidelijkheid dan zorgt dit voor onzekerheid, (verlatings)angst, frustratie, onmacht, slapeloze en onrustige nachten, opstandig gedrag of net teruggetrokken gedrag. Je krijgt inzichten in wat kinderen, hoe klein ook, nodig hebben én hoe je met hen in gesprek kan gaan over wat er is gebeurd, de gevoelens van rouw, het afscheid nemen, enzovoort. We doen dit uiteraard ook voor de jongeren;
  • Het kind/de jongere doet alsof er niets aan de hand is. Waarom doet een kind/jongere alsof er niets aan de hand is en hoef je je daar altijd zorgen over te maken? En, wanneer wel en wanneer niet? Je krijgt uiteraard ook hier weer heel wat inzichten in dit proces en methodieken aangereikt om met de kleuter, het kind en de jongere aan de slag te gaan;
  • Het kind/de jongere huilt niet. Soms is het verdriet zo groot dat het kind/de jongere niet meer weet wat het allemaal voelt. Er zijn teveel gevoelens ineens waardoor het zich overstelpt voelt. Toch zitten de tranen klaar. Hoe kan je het verdriet naar buiten begeleiden en de traantjes, die een helende werking hebben, laten stromen? Je krijgt creatieve ideeën waarmee je aan de slag kan gaan;
  • ...

  Je komt dit alles te weten in lesdag 4

 • Lesdag 5: Creatief in gesprek met kleuters, kinderen en jongeren volgens de rouwfase waarin ze zich bevinden.

  Het is belangrijk om inzicht te hebben in rouw en het rouwproces.

  Rouw is dan wel voor iedere kleuter, kind en jongere individueel, toch maken ze aantal gelijklopende fasen door. Je krijg zicht op deze fasen. 

  Je zag ondertussen wat rouw is en wat het met het kind en de jongere kan doen. Toch is het ook essentieel om een kader mee te krijgen dat naast het gevoel en de impact van rouw ook duidelijke fasen aanduidt. Dit is een handig instrument om het kind en de jongere gepast te kunnen ondersteunen.

  Iedere rouwfase heeft zijn specifieke kenmerken, waarbij het rouwende kind/ de rouwende jongere tot bepaalde inzichten is gekomen, bepaalde gevoelens aan het doorwerken is en dus ook heel specifieke noden heeft. 

  Je leert deze rouwmodellen en rouwfasen kennen en je leert op te sporen waar het kind en de jongere zich bevindt. Zo voelen ze zich werkelijk begrepen, gehoord en gezien. 

  Iedere rouwfase wordt besproken en er worden tal van creatieve manieren meegegeven om met kleuters, kinderen en jongeren zowel individueel als in groep in gesprek te gaan. Je zal je dus volledig kunnen afstemmen op de noden en de behoeften van het kind en de jongere. 

  We staan ook stil bij een aantal veel voorkomende vragen of bezorgdheden van kinderen en jongeren, en uiteraard hoe je hierop gepast kan reageren:

  • Gaat die pijn ooit weg of blijft het even intens?
  • Ik ben bang dat ik nooit meer gelukkig zal zijn.
  • Ik ben bang dat ik/iemand anders zal doodgaan.
  • Ik voel me schuldig omdat ik plezier heb gemaakt.
  • ...
 • Lesdag 6: De eigen rugzak

  Eigen verlieservaringen, een zegen of een rugzak om te dragen?

  Tijdens deze les kijken we naar onze eigen rugzak. Soms is dat een zegen in de begeleiding van kinderen en jongeren in rouw, want je begrijpt als geen ander hun pijn en het verdriet. De verbinding hulpverlener-cliënt komt sneller tot stand en kan inniger zijn. Maar het kan ook anders. 

  Wat als je eigen verdriet en emotionele lading ervan nog teveel doorweegt? Het is niet zo ongewoon dat ook leerkrachten, kinderverzorgsters en hulpverleners in hun werk geconfronteerd worden met onverwerkte zaken uit het verleden. 

  Hoe je hiermee kan omgaan leer je in les 6.

 • Lesdag 7: Emoties en signalen van het lichaam, en wat hebben moeilijk gedrag en opgekropte gevoelens met elkaar gemeen?

  De laatste jaren worden we er jammer genoeg steeds vaker en op intensieve manier mee geconfronteerd: het moeilijk gedrag van kleuters, kinderen en jongeren. 

  Moeilijk gedrag kan zich uiten in dwars doen, kwaad zijn, woede en zelfs agressie. Telkens sterke emoties die erg verwoestend kunnen zijn. In de eerste plaats voor het kind/de jongere zelf, maar uiteindelijk ook voor de warme en liefdevolle band die je met het kind of de jongere hebt. Jullie relatie komt onder (hoog)spanning te staan. 

  Het is niet makkelijk om om te gaan met een kleuter, kind en jongere dat moeilijk gedrag vertoont. 

  Je leert kijken achter het muurtje van moeilijk gedrag en we geven je een kader mee om de fasen van moeilijk gedrag te herkennen. Zo proberen we je een concreet werkinstrument aan te reiken waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. 

 • Lesdag 8: Bespreking casussen

  We vertrekken vanuit jouw realiteit. Iedereen kan een of meerdere casussen doorgeven. Doorheen de opleiding vertrekken we telkens vanuit de praktijk. 

  In lesdag 8 spitten we de casussen in de diepte uit. Tips, tricks, brainstormmomenten, oefenmomenten, ... we voorzien het allemaal.

Praktisch

 • Het inschrijvingsgeld

  Deze opleiding kost 492 excl BTW en 595 incl BTW

  In deze prijs is inbegrepen

  • een stevige cursus;
  • inspiratiemap met wel 100 creatieve ideeën en methodieken;
  • een lijst met boeken, films en muziek en dit per ontwikkelingsniveau;
  • een goede dosis zelfvertrouwen en
  • een ferm gevulde rugzak met kennis waarmee je direct aan de slag kan.

  Al onze opleidingen bieden we aan betaalbare prijs aan. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil bij ons terecht kan, en dat iedereen die zich (verder) wil bijscholen daartoe de kans krijgt. We spenderen geen grote budgetten aan dure locaties, drukwerken, erkenningen, publiciteit, internet marketing, enzovoort. We richten ons liever op wat er echt toe doet. De kosten die we daarbij uitsparen hoeven we dan ook niet door te rekenen :)

 • Inschrijven

  We werken telkens in kleine groep, de inschrijvingen zijn beperkt. 

  Wil je je inschrijven of wil je meer info? Stuur een bericht naar info@rouwenverliesVlaanderen.com 

  Kan je niet wachten en wil je je onmiddellijk inschrijven? Dan kan je 595 euro storten op het rekeningnummer van Rouw en verlies Vlaanderen:

  BE33 9501 4545 2946.

  Gebruik je daarbij '4/12 voornaam+naam kindercoach' als medelding? Het is belangrijk dat we je mailadres hebben, net omdat de opleiding online doorgaat stuen we je alle info en aanmeldingslink via mail door. Stuur ons daarom een mailtje dat je je overschrijving maakte.

  Je krijgt van ons een bevestigingsmail dat we je betaling hebben ontvangen. Zo weet je dat alles goed is verlopen.

 • Certificaat

  Aan het einde van de opleiding ben je de trotse bezitter van een deelname cerfiticaat.

  Jouw certificaat hangt straks op in jouw eigen kantoor. 

 • Online

  De opleiding gaat online door. We gebruiken Zoom.

  Kent Zoom nog een aantal geheimen voor je? Hier vind je een heldere uitleg hoe je kan deelnemen aan een opleiding via Zoom.

Enkele vragen op een rijtje

 • Is er voorkennis nodig?

  Je hoeft geen maatschappelijk werker of psycholoog te zijn om deel te nemen aan deze opleiding. Heb je een open houding, wil je bij leren en wil je mensen in verdriet en rouw helpen? Dan kom je met deze attitudes aardig op weg. En de rest, dat leer je wel :)

 • Wat kan ik met de opleiding doen?

  Of je nu professioneel met mensen in verdriet omgaat of in je eigen leven je zal rouwenden nabij kunnen zijn en een echte steun voor hen zijn. En dit vanuit een comfortabele houding waarbij je vanuit zelfvertrouwen een diepgaand gesprek kan voeren. Gevoelens en thema's zullen je niet (meer) overspoelen.

 • Wanneer wordt de aanmeldingslink opgestuurd?

  De aanmeldingslink wordt ongeveer een week voor aanvang van de opleiding opgestuurd.

 • Ik heb de aanmeldingslink niet ontvangen. Wat nu?

  Het kan gebeuren dat de mail met de aanmeldingslink in de Spam box is terecht gekomen, omdat we alle cursisten in een keer aanschreven. Uiteraard in BCC om de privacy te waarborgen. Het kan dan voorkomen dat de mail niet in de gebruikelijke inbox terecht komt, maar bij de spam.

  We sturen de aanmeldingslink altijd een paar dagen voor aanvang van de opleiding naar de cursist door. Ga bij de verantwoordelijke of diegene die de inschrijving op zich nam na of de mail bij hem/haar is terecht gekomen. Het gebeurt jammer genoeg vaker dat deze het nalaat om jouw mailadres door te geven, zelfs na herhaaldelijk vragen van onze kant uit. We gebruiken het bij ons gekende mailadres! 

  Bekijk zeker de betaling na:

  Heb je geen aanmeldingslink van ons ontvangen? Bekijk dan zeker de betaling na. De uitnodiging, de PowerPoint, het cursus materiaal en de aanmeldingslink worden pas verstuurd na ontvangst van betaling.

  Ik heb betaald maar ik krijg geen aanmeldingslink. Wat nu?

  Heb je betaald en heb je niets van ons ontvangen? Stuur ons dan onmiddelijk een mail met uittreksel van betaling in een makkelijk te openen bijlage. We accepteren enkel het bankuittreksel, zo kunnen we de datum van betaling opzoeken in onze rekeninguittreksels en de medeling in één oogopslag zien. Want de oorzaak ligt meestal bij het gebruik van een verkeerde mededeling, een mededeling die we noch kunnen koppelen aan een cursist, noch aan een opleiding. Gebruik daarom altijd de gestructureerde medelding van de factuur.

  Heb je de betaling gemaakt voordat je de factuur hebt ontvangen en was zo de gestructureerde mededeling niet gekend? Geen probleem. Maar gebruik hiervoor altijd 'datum opleiding+ jouw voornaam en naam' bvb: '3/10 Mieke Deltomme'.

  Stuur ons ook een mail. Zo kunnen we jouw betaling aan jouw mailadres koppelen. Zonder mailadres of contactgegevens kunnen we je geen mail met aanmeldingslink en cursusmateriaal bezorgen.

   

 • Wanneer ontvang ik het cursusmateriaal?

  Het cursusmateriaal ontvang je samen met de aanmeldingslink. Dit is dus een aantal dagen voor aanvang van de opleiding.

  Tijdens de opleiding ontvang je nog specifieke werkmethodieken. Dit sturen we op wanneer we de desbetreffende les behandelen. Dit om de leerstof te dosseren.

  Let wel: het gaat hier over zeer specifieke methodieken en werkmateriaal die we gaan uitdiepen tijdens die bepaalde les. We willen namelijk niet dat cursist teveel vooruit loopt en dus verloren loopt.

  Voor aanvang van iedere les krijg je de begeleidende PowerPoint.

 • Wat als ik er een les niet bij kan zijn?

  Geen probleem. We nemen alle lessen op. De audio wordt de dag nadien opgestuurd. Zo kan je een les inhalen als je er eens niet bij kon zijn.

 • Ik wil er graag bij zijn, maar ik kan niet op die dagen. Wordt de opleiding herhaald?

  Wil je er heel graag bij zijn, maar lukt het je niet. Geen nood!

  We herhalen de opleiding op:

  • donderdag 22 februari. Ook dan starten we om 19u en eindigen we om 22u.

  Meer info? Ga naar 'Activiteiten' en klik op 22 februari

 • Ik heb een BTW-nummer of ondernemingsnummer. Kan ik de factuur zakelijk inbrengen?

  Heb je een eigen zaak, praktijk of kan je de opleiding zakelijk declareren? Dan kan je de factuur inbrengen. 

 • Is de opleiding duur?

  Het is ons doel om kennis een stevige plek in de maatschappij te geven. Daar is een echte organisatie voor nodig, een technisch platform en inzet van vele medewerkers. In de cursus zit een jarenlange studie, training en onderzoek in van Rouw- en verliestherapeut en docent MIeke Deltomme. Daarnaast zouden we iedereen op het hart willen drukken: het leren van gesprekstechnieken en het leren integreren van zowel de eigen verlieservaringen als die van de rouwende is een zeer waardevolle investering in gezondheid, levensgeluk en een vrijer leven.

 • Is de opleiding tijdsintensief?

  Voor een groot stuk bepaal je dat zelf. De opleiding bestaat uit 15 lessen en soms wordt daaraan een thuisopdracht gekoppeld. Hoe meer je je in de cursus wil verdiepen, hoe meer tijd het vraagt. Toch zijn we van mening dat je later - paradoxaal - er net tijd mee wint. Je gaat grondiger te werk en daardoor ga je steviger op je benen staan. 

  We bieden een gemiddeld ritme aan van een les per twee weken. Versnellen is hierbij niet aangewezen. Je krijgt niet alleen veel (nieuwe) informatie mee, af en toe zal wat aangereikt wordt je raken. Een oude wonde, een verlies dat nog niet is verwerkt, verworven inzichten, ... Je zal soms de behoefte voelen om tijd te nemen om dit alles te verwerken en een plekje te geven. Soms zal je merken dat je behoefte hebt aan af en toe een week geen huiswerk om de gevoelens te laten bezinken. Daarom spreiden we het aantal thuisopdrachten over de opleiding. Je zal dus niet iedere keer thuisopdrachten mee krijgen. 

 • Wat als ik vastloop?

  Dan geven we je een zetje. Dat kan op verschillende manieren. Je kan altijd jouw vraag of waar je tegenaan loopt per mail stellen. De medewerkers hebben ook kennis van verlies en rouw en kunnen je vaak antwoord geven op je vraag. Is dat niet het geval, dan wordt je vraag voorgelegd aan Mieke Deltomme. Ze is je docent in deze opleiding. Aarzel zeker niet om haar op de hoogte te brengen als je in de knoop zit.

 • Ik heb nog een vraag.

  Heb je nog een vraag of wil je wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.